De aanmelding

U kunt zich uitsluitend aanmelden als lid van onze vereniging door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren op een speelavond bij één van de bestuursleden of bij de begeleiders. Dit formulier is te verkrijgen in de speelzaal of via onderstaande link.

Download bestand

Bij aanmelding als nieuw lid is men eenmalig een bedrag verschuldigd aan inschrijfgeld. Dit bedraagt voor zowel junior- als seniorleden € 6,00. Dit bedrag zal verrekend worden bij de eerste contributiebetaling.

Het lidmaatschap gaat in per eerste van de volgende maand en wordt telkens op 1 Januari en 1 juli stilzwijgend verlengd, tenzij schriftelijk bij de penningmeester voor deze data te kennen is gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Automatische incasso

De contributie kan uitsluitend worden voldaan middels invulling van een formulier tot automatische incasso. Dit formulier is bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier. De incasso’s worden uitgevoerd via het rekeningnummer van onze vereniging bij de Rabobank te Sint-Oedenrode. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan kunt u deze incasso in overleg met uw bank- of girokantoor per omgaande laten storneren.

Tijdstippen van incasso

Het contributiejaar van onze vereniging loopt samen met het kalenderjaar. De contributie is steeds per half jaar bij vooruitbetaling verschuldigd. Wij zullen de totale contributie innen in 2 gelijke termijnen en deze bedragen afschrijven van de opgegeven rekeningnummers omstreeks 1 februari en 1 augustus van elk jaar. Bij aanmeldingen van nieuwe leden voor of na de genoemde data zal de verschuldigde contributie tot de volgende vervaldag afgeschreven worden

Gemoedsbezwaren automatische incasso

Zijn er ouders van juniorleden, of seniorleden die wel lid willen worden c.q zijn van onze vereniging en die bezwaren hebben tegen het afgeven van een automatische incasso op hun rekening, dan kunnen deze leden een rekening ontvangen van de penningmeester voor het totaal verschuldigde bedrag over het volledige seizoen. Dit bedrag dient dan per omgaande voldaan te worden. Tevens wordt aan deze mensen, een bedrag extra in rekening gebracht aan administratiekosten van € 10,00 per seizoen.

Beëindiging lidmaatschap

De afmelding als lid moet bij voorkeur gebeuren bij de penningmeester van onze vereniging, en gaat in per 1 januari of per 1 juli van het jaar van opzegging. Er zal geen restitutie plaatsvinden van eventueel te veel betaalde contributies.